Klankbordgroep

In de gemeente Noordoostpolder is het aantal arbeidmigranten de laatste jaren sterk toegenomen. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog fors zal toenemen. De invloed hiervan op huisvesting en de leefbaarheid vroegen daarom om een gemeentelijk beleid. Omdat wij als dorpsgemeenschap en als werkgroep Multi-Culti-Kraggenburg al de nodige ervaring hadden opgedaan met de arbeidsmigranten zijn we door de gemeente eind 2011 benaderd om zitting te nemen in de gemeentelijke Klankbordgroep Migratiebeleid.

In deze klankbordgroep zaten ook vertegenwoordigers van de gemeente, uitzendbureaus, huisvesters, burgers, en welzijnsorganisatie Carrefour.

In een viertal grotere bijeenkomsten zijn alle aspecten met betrekking tot de arbeidsmigranten aan de orde gekomen.

Medio 2012 was het concept-beleidsplan klaar. Het is besproken in de raadscommissie en uiteindelijk in de gemeenteraad ter goedkeuring. Daar ontstond de nodige discussie, o.a. over de gewenste omvang van nieuwe grootschalige woonvoorzieningen voor tijdelijke arbeidsmigranten.

Meer over dit beleidsplan is te lezen op website van de gemeente Noordoostpolder.